Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Kanlux for home

Kanlux SA z siedzibą w Radzionkowie (kod 41-922) przy ul. Objazdowej 1-3, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000286139, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Gliwicach VIII Wydział Gospodarczy KRS, o kapitale zakładowym wynoszącym 35.500.000 zł, posługująca się numerem podatkowym NIP 645-243-27-93 oraz numerem statystycznym REGON 240672104, posiadająca adres e-mail: sklep[at]kanluxforhome.pl, udostępnia niniejszym Serwis Internetowy w postaci: SKLEPU INTERNETOWEGO KANLUX FOR HOME, dalej zwanego Sklepem, który działa i jest prowadzony pod adresem http://www.kanluxforhome.pl na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.


I Postanowienia ogólne i podstawowe informacje o sklepie

 • Użytkownicy Serwisu (Klienci) mogą kontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem Serwisu, przy wykorzystaniu formularza kontaktowego, dostępnego pod adresem http://www.kanluxforhome.pl lub przesyłając zapytania na adres: sklep[at]kanluxforhome.pl lub przy skorzystaniu z numeru telefonu kontaktowego 32/746 31 92, komórka 609 880 332.
 • Użytkownicy Serwisu mogą, na zasadach określonych tym Regulaminem przy wykorzystywaniu środków porozumiewania się na odległość, kupować, z obowiązkiem zapłaty, Towar dostępny w Sklepie, a także korzystać ze Sklepu i wszystkich udostępnionych za jego pośrednictwem funkcjonalności.
 • Przed dokonaniem zakupów Klienci powinni zapoznać się z zasadami funkcjonowania Sklepu określonymi w niniejszym Regulaminie i Polityce Prywatności.
 • Z założenia Sklep jest dostępny dla Klientów przez 7 dni w tygodniu i przez 24 godziny na dobę, jednak ze względu na ograniczenia techniczne, Sprzedawca nie gwarantuje stałej lub nieprzerwanej dostępności strony internetowej Sklepu.
 • Sklep realizuje dostawy wyłącznie na terytorium Polski.
 • Klient może w każdym czasie pobrać ze strony https://www.kanluxforhome.pl/regulamin aktualną wersję Regulaminu.


II Informacje o towarach i cenach

 • Sprzedawca zapewnia, że podstawowe wymagane przepisami prawa informacje o Towarach zamieszczone są w języku polskim, na stronie internetowej danego produktu. Sprzedawca nie publikuje, nie zleca publikacji, ani nie udostępnia, ani nie zleca udostępniania wystawianych przez konsumentów opinii o Towarach oferowanych w Sklepie, jak również nie umożliwia dostępu do takich opinii.
 • Ceny Towarów zamieszczane przy opisie Towarów, są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT w obowiązującej stawce) i są cenami, które Klienci dokonywujący ich zakupu są zobowiązani zapłacić Sprzedawcy. Ceny odnoszące się do sprzętu elektrycznego lub elektronicznego uwzględniają poza powyższym faktycznie poniesione i wskazane co do wysokości koszty gospodarowania odpadami (KGO) obejmujące koszty zbierania i przetwarzania zużytego sprzętu. W przypadku, gdy Sklep oferuje Towar pakowany oznaczony liczbą sztuk poszczególnych towarów wchodzących w skład Towaru pakowanego, Sprzedawca poza ceną za Towar pakowany wskazuje dodatkowo cenę jednostkową za sztukę wchodzącą w skład oferowanego zestawu towarów, objętych jednym opakowaniem.
 • Sklep nie stosuje indywidualnego dostosowania cen towarów na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
 • W przypadku dowolnego informowania przez Sprzedawcę o obniżeniu ceny dowolnego oferowanego w Sklepie Towaru lub innej oferowanej za pośrednictwem Sklepu usługi obok informacji o obniżonej cenie Sprzedawca uwidacznia również informacje o najniższej cenie tego Towaru lub tej usługi, która obowiązywała w okresie co najmniej 30 dni przed wprowadzeniem obniżki, a w przypadku gdy dany Towar lub usługa są oferowane do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej cenie, podaje również informacje o najniższej cenie tego Towaru lub tej usługi, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego Towaru lub tej usługi do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki. Powyższe dotyczy także stosowanej przez Sprzedawcę reklamy Towarów/usług.
 • Odrębnie, w zakładce "Warunki dostawy" są podane ogólne koszty dostawy Towaru na terenie Polski (koszty dostawy nie są wliczone w cenę Towaru). Na koszt dostawy składa się cena związana z obsługą procesu logistycznego do Klienta i opłata związana z wybranym przez Klienta sposobem zapłaty. Koszty związane z oznaczonym sposobem płatności odpowiadają opłacie ponoszonej przez Sklep w związku z wybranym przez Klienta sposobem płatności. W przypadku dokonania przez Klienta jednorazowego zakupu w łącznej cenie równej co najmniej 250,00 złotych brutto (wraz z podatkiem VAT i kosztem KGO) koszt transportu towaru do miejsca dostawy wskazanego przez Klienta poniesie Sklep. Informacja o kosztach dostawy dla Towaru lub Towarów zamawianych przez Klienta (znajdujących się w koszyku) i sposobach płatności podane są w stopce oraz na stronie koszyka.


III Zamówienia i dokumenty potwierdzające sprzedaż

 • Klientem Sklepu może być: osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych - na warunkach określonych w kodeksie cywilnym, osoba prawna albo podmiot nieposiadający osobowości prawnej, któremu właściwe przepisy prawa przyznają zdolność prawną.
 • Sprzedawca wyłącza możliwość złożenia zamówienia przez telefon. Zamówienia mogą być składane przez stronę internetową Sklepu po zalogowaniu się Klienta zarejestrowanego w Serwisie, a także bez konieczności logowania się Klienta w Serwisie i bez konieczności rejestracji konta w Serwisie.
 • Wszelkie zapytania dotyczące bieżącej oferty Sklepu Klient może kierować do Sprzedawcy drogą telefoniczną lub mailową wykorzystując dane teleadresowe Sklepu wskazane w pkt I ust. 1 niniejszego Regulaminu.
 • Umowa sprzedaży Towarów zawierana jest w języku polskim, w następstwie złożenia przez Klienta zamówienia Towaru dostępnego w Sklepie (kliknięcia przycisku "Zamawiam z obowiązkiem zapłaty"). Kliknięcie tego przycisku potwierdza, że Klient przyjął ofertę Sprzedawcy, zapoznał się z głównymi elementami umowy sprzedaży, zrozumiał i zaakceptował ich treść.
 • W przypadku wyboru przez Klienta formy płatności on-line (szybkim przelewem elektronicznym ) i niedokonania płatności zgodnie z Regulaminem serwisu realizującego te płatności (PRZELEWY24) dostępnym pod adresem https://www.przelewy24.pl/regulamin.htm zawarta umowa sprzedaży wygasa. Powyższe znajduje odpowiednie zastosowanie w przypadku niezrealizowania płatności przy wyborze przez Klienta innej formy szybkich płatności określonej w pkt V ust. 1 tiret 2 i 3 niniejszego Regulaminu, na zasadach określonych w Regulaminach dostępnych pod adresami, odpowiednio: https://data.imoje.pl/docs/imoje_regulamin_platnosci.pdf oraz https://static.twistopay.com/base/docs/pl/terms-online-pl.pdf.
 • Klient składając zamówienie w Serwisie winien wskazać wszystkie dane wymagane do prawidłowej realizacji zamówienia. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wskazanie błędnych danych, w szczególności adresu dostawy Towaru. Dokonywanie zakupów bez rejestracji/zalogowania w Serwisie, tj. w trybie, o którym mowa w ust. 7, wiąże się z ograniczonymi możliwościami w zakresie wyboru formy płatności i dostawy. Klienci nabywający w Sklepie Towary bez rejestracji w Serwisie mogą skorzystać jedynie z dostawy kurierem lub do obranego Paczkomatu i po uregulowaniu płatności na rzecz Sklepu za zakupy i za ww. formę dostawy (przy skorzystaniu z płatności online [Przelewy 24, imoje płacę online, "Twisto"] lub przelewem tradycyjnym). W tym modelu dokonywania w Sklepie zakupów, Sklep nie oferuje możliwości dostawy zamówionego Towaru za pobraniem, ani odbioru osobistego.
 • Po skutecznie zakończonej procedurze składania zamówienia, Klient na udostępniony adres e-mail otrzyma potwierdzenie złożenia zamówienia i danych o zamówieniu. Sprzedawca potwierdzi w tym trybie istotne warunki umowy, prawo i warunki odstąpienia od umowy w przypadku sprzedaży na rzecz konsumenta w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego (tj. osoby fizycznej dokonującej ze Sklepem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) oraz przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 385[5] kodeksu cywilnego i art. 7aa ustawy o prawach konsumenta (osoby fizycznej zawierającej ze Sklepem umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zwanej dalej przedsiębiorcą jednoosobowym, dla którego zawarta umowa nie ma charakteru zawodowego lub przedsiębiorcą korzystającym z wybranych uprawnień konsumentów), a nadto poinformuje o statusie złożonego zamówienia.
 • Dokumentem potwierdzającym sprzedaż Towaru w Sklepie na rzecz Klienta, niezależnie od tego czy Klient jest konsumentem, czy przedsiębiorcą korzystającym z wybranych uprawnień konsumentów, czy też zwykłym przedsiębiorcą, jest faktura VAT. Klient wyraża zgodę i żąda, aby faktura VAT dokumentująca sprzedaż zrealizowaną przez Sklep była mu doręczana po wydaniu zakupionego Towaru drogą elektroniczną na udostępniony, przy składaniu zamówienia lub rejestracji konta w Serwisie, adres e-mail. Sklep zwolniony jest z obowiązku wysyłania faktury VAT Klientowi w innej formie, w szczególności - papierowy egzemplarz faktury VAT nie będzie dołączany do zakupionego Towaru. Powyższe nie uchybia przepisom rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2012 r. poz. 1382).


IV Dostawa zakupionego towaru

 • Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, Dostawa Towaru realizowana jest na adres na terytorium Polski, wskazany w zamówieniu Klienta, za pośrednictwem kuriera: General Logistics Systems Poland Sp. z o.o. (dalej zwanej GLS lub "kurierem") z siedzibą w Komornikach. Klient wyraża zgodę na udostępnienie firmie kurierskiej, którym Sprzedawca posłuży się przy dostawie Towaru przeznaczonego dla Klienta, danych teleadresowych Klienta, w tym adresu e-mail oraz nr telefonu kontaktowego Klienta w celu usprawnienia procesu skutecznego doręczenia przesyłki zawierającej zakupiony przez Klienta w Sklepie Towar.
 • Klient ma możliwość zamówienia dostawy zakupionego Towaru do wskazanego urządzenia (tzw. Paczkomatu), przeznaczonego do samodzielnego odbierania przesyłek 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przy skorzystaniu z funkcjonalności udostępnianych przez InPost S.A. z siedzibą w Krakowie, realizowanych przez InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (dalej zwanej Paczkomaty lub Paczkomaty In Post lub In Post), zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie świadczenia usługi „Paczkomaty 24/7” przez InPost Paczkomaty Sp. z o.o., dostępnym pod adresem: https://inpost.pl/regulaminy. Zd. 2 ust. 1 znajduje tu odpowiednie zastosowanie. Do czasu udostępnienia przez Sklep dla tej formy dostawy formy płatności za pobraniem, dostawa przesyłki do wybranego Paczkomatu In Post możliwa będzie wyłącznie po uregulowaniu pełnej ceny za zakupiony Towar i za obraną formę dostawy przy wykorzystaniu dostępnych w Sklepie sposobów płatności i po zaksięgowaniu tej wpłaty na rachunku Sprzedawcy (tj. za przedpłatą).
 • W przypadku udostępnienia przez Sklep opcji osobistego odbioru przez Klienta Towaru w Sklepie zakupionego, w razie wybrania przez Klienta takiej opcji, odbiór ten będzie możliwy w odrębnie uzgodnionym przez Strony terminie, w magazynie Sprzedawcy zlokalizowanym pod adresem: ul. Rozwojowa 12 41-103 Siemianowice Śląskie, po zapłaceniu przez Klienta pełnej ceny za ten Towar przy wykorzystaniu dostępnych w Sklepie sposobów płatności i po zaksięgowaniu tej wpłaty na rachunku Sprzedawcy.
 • Na okres realizowanej przez Sprzedawcę dostawy dostępnego w Sklepie Towaru zamówionego przez Klienta składa się czas realizacji zamówienia (kompletowania i pakowania Towaru, dokonania płatności, wystawienia dokumentu potwierdzającego sprzedaż, zamówienia kuriera lub zamówienia dostawy do Paczkomatu zamówienia kuriera) oraz czas dostawy przesyłki przez GSL lub In Post do wybranego Paczkomatu. Okres dostawy Towaru wynosi łącznie do 10 dni roboczych liczonych od dnia następującego po dniu złożenia zamówienia (przy zamówieniach płatnych za pobraniem) lub od dnia zaksięgowania wpłaty Klienta na rachunku Sprzedawcy (przy zamówieniach płatnych za pośrednictwem płatności on-line), przy czym Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby zamówiony przez Klienta Towar dostępny w Sklepie został dostarczony w terminie 2 dni roboczych od - odpowiednio- dnia złożenia zamówienia/dnia zapłaty, w myśl powyższego zapisu.
 • Jeżeli Towar nie może być dostarczony w powyższym czasie, niezwłocznie, nie później jak w terminie 10 dni od zawarcia umowy, Sprzedawca zawiadomi Klienta o przeszkodach i uzgodni z nim dalszą procedurę postępowania (nowy termin dostawy lub rozwiązanie/zmianę umowy).
 • Dostawa odbywa się w dni robocze od poniedziałku do piątku. Szczegółowe warunki realizacji dostawy dostępne są na stronie: https://gls-group.eu/PL/pl/doreczenie. Klient nie ma możliwości zamówienia dostawy na wskazany dzień lub godzinę.
 • Sprzedawca dostarczy Klientowi zakupiony Towar, zgodny z umową. W przypadku podejrzenia uszkodzenia Towaru w transporcie, Klient winien sprawdzić towar w obecności kuriera i w razie stwierdzenia uszkodzeń spisać stosowny protokół szkody (zaznaczyć stwierdzone uszkodzenia w liście przewozowym) i o powyższym zawiadomić Sprzedawcę. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia w transporcie już po odebraniu towaru od przewoźnika, Klient powinien zawiadomić Sprzedawcę lub przewoźnika niezwłocznie, nie później jak w terminie 7 dni od odebrania towaru celem protokolarnego stwierdzenia stanu przesyłki. Powyższe zachowanie się Klienta usprawni procedurę reklamacyjną w sprawie dostarczenia Towaru uszkodzonego.
 • Dostarczany Towar jest zapakowany w stanie zupełnym i kompletnym co oznacza, że do Towaru dołączana jest dokumentacja znajdująca się w komplecie z Towarem (np. instrukcje użytkowania, konserwacji etc.).
 • Na koszt dostawy wpływ ma ilość zamówionego Towaru przekładająca się na wielkość i wagę paczki oraz wybrany przez Klienta sposób zapłaty za Towar.


V Sposoby płatności i zwrot należności

 • Klient może dokonać zapłaty za zamówione Towary w następujący sposób:
  • przy skorzystaniu z płatności on-line - za pośrednictwem serwisu PRZELEWY24, przy wykorzystaniu usługi "szybkich przelewów" oferowanych przez poszczególne banki,
  • przy skorzystaniu z płatności on-line - za pośrednictwem serwisu imoje płacę online, poprzez zewnętrzny system płatności obsługiwany przez ING Bank Śląski S.A.,
  • przy skorzystaniu z odroczonych płatności na 21 dni - przy skorzystaniu z formuły zakupowej „Twisto Pay” lub „Kup z Twisto” w ramach umowy zlecenia zawartej przez Klienta z Twisto Polska sp. z o.o.,
  • dokonując przelewu tradycyjnego na konto bankowe Sprzedawcy, wpisując dane:
   Nr rachunku bankowego: 45 1050 1230 1000 0024 1241 4787
   Nazwa: Kanlux for home / Kanlux SA
   Adres: ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków
   Tytuł przelewu: Imię i Nazwisko/firmę Kupującego oraz numer zamówienia.
  • dokonując, po zarejestrowaniu się w Serwisie Sprzedawcy i po zalogowaniu się, opcji wyboru wysyłki Towaru za pobraniem, z zastrzeżeniem, że według tego sposobu płatności mogą być regulowane wyłącznie zamówienia Klienta nie przekraczające łącznie kwoty 5.000 złotych brutto (wraz z kosztem KGO) – poprzez płatność gotówką, kurierowi/innemu uzgodnionemu przewoźnikowi, za pośrednictwem którego realizowana jest dostawa.
 • Klient dokonuje wyboru jednej określonej formy płatności za całe zamówienie przy składaniu zamówienia.
 • W zależności od dokonanego przez Klienta wyboru sposobu płatności:
  • Przy wyborze płatności on-line (szybkim przelewem elektronicznym, BLIK, imoje oraz przy skorzystaniu z formuły zakupowej twisto- należność za Towar pobierana jest jako przedpłata, co oznacza że Towar zostanie wysłany po zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy lub uzyskaniu informacji o płatności Klienta pochodzącej od przedstawiciela Serwisu obsługującego tę płatność. Czas zapłaty nie może przekroczyć 3 dni roboczych. Za zapłatę uważa się moment zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sprzedawcy. W przypadku braku zapłaty w terminie wyżej określonym, zamówienie zostanie anulowane,
  • Przy wyborze płatności poprzez dokonanie przelewu tradycyjnego dokonując przelewu tradycyjnego na konto bankowe Sprzedawcy - należność za Towar pobierana jest jako przedpłata, co oznacza że Towar zostanie wysłany po zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy. Czas zapłaty, tj. czas zaksięgowania środków na rachunku Sprzedawcy, nie może przekroczyć 5 dni roboczych. W przypadku braku zapłaty w tym terminie, zamówienie zostanie anulowane,
  • Przy wyborze płatności gotówką przy odbiorze (płatność za pobraniem), o ile łączna wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej jako próg realizacji płatności za pobraniem, określonej w ust. 1, należność za Towar pobierana jest w chwili dostawy Towaru przez kuriera lub do określonego Paczkomatu (przy czym dla ostatnio wymienionej formy dostawy – opcja płatność za pobraniem może zostać wybrana wyłącznie po uruchomieniu przez Sklep takiej możliwości, a do tego czasu przesyłki przeznaczone do doręczenia do Paczkomatu mogą być dostarczane wyłącznie po uregulowaniu zapłaty (przedpłatą).
 • W przypadku, gdyby Klient nie dokonał zapłaty i odbioru Towaru przesyłki płatnej za pobraniem, umowa ulega rozwiązaniu z upływem 3 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę z powrotem niepodjętej przesyłki - chyba, że w tym czasie Klient skontaktuje się ze Sprzedawcą i uzgodni warunki ponownej dostawy i dostawa ta zostanie zrealizowana. W razie ponownej dostawy Towaru, Klient ponosi opłatę za przesyłkę w wysokości i na zasadach określonych przy złożeniu zamówienia. Sprzedawca może na zasadach określonych w kodeksie cywilnym dochodzić od Klienta naprawienia szkody związanej z nienależytym wykonaniem umowy sprzedaży.
 • W przypadku, gdyby Klient nie odebrał Towaru, za który uprzednio zapłacił, Towar przesyłany jest zwrotnie do Sprzedawcy. Klient ma możliwość zlecenia ponownego wysłania Towaru. W razie niezgłoszenia przez Klienta woli ponownego wysłania mu Towaru, Umowa sprzedaży ulega rozwiązaniu z upływem 10 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę towaru z powrotem. Sprzedawca może na zasadach określonych w kodeksie cywilnym dochodzić od Klienta naprawienia szkody związanej z nienależytym wykonaniem umowy sprzedaży.
 • Usługę "szybki przelew elektroniczny" za pośrednictwem portalu PRZELEWY24 realizuje DialCom24 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (60-327) przy ul. Kanclerskiej 15, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000306513, kapitał zakładowy w wysokości 1.697.000 PLN, NIP 781-173-38-52, REGON 634509164. Szczegółowe warunki realizacji płatności on-line za pośrednictwem portalu PRZELEWY24 dostępne są na stronie internetowej www.przelewy24.pl. Klient winien zapoznać się z tymi warunkami.
 • Wybór przez Klienta płatności BLIK, przelewem elektronicznym poprzez zewnętrzny system płatności imoje odbywa się na zasadach ustalonych przez ING Bank Śląski SA., ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, kapitał zakładowy w kwocie 130.100.000,00 zł opłacony w całości, NIP: 634-013-54-75, REGON: 271514909, na zasadach określonych w Regulaminie Banku, dostępnym na stronie internetowej www.imoje.pl. Klient dokonując wyboru tej formy płatności winien zapoznać się z tymi warunkami. Skorzystanie przez Klienta z formuły zakupowej „Twisto Pay” odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie formuły zakupowej „Twisto Pay”, określonym przez Twisto Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 2 (02-566 Warszawa), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000689624, kapitał zakładowy w wysokości 1.000.000 PLN, NIP 9512442875, REGON 367977970. Ww. regulamin dostępny jest na stronie https://static.twistopay.com/base/docs/pl/terms-online-pl.pdf. Klient dokonując wyboru tej formy płatności winien zapoznać się z tymi warunkami.


VI Uprawnienie do odstąpienia od umowy przez Konsumentów i przedsiębiorców jednoosobowych, dla których zawarta umowa nie ma charakteru zawodowego

 • Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22 [1] kodeksu cywilnego oraz przedsiębiorca, o którym mowa w art. 385 [5] kodeksu cywilnego i art. 7aa ustawy o prawach konsumenta, o którym mowa w pkt III ust. 7 niniejszego Regulaminu może zrezygnować z zakupu dokonanego w Sklepie i odstąpić od umowy sprzedaży, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dostarczenia mu Towaru, ponosząc jedynie koszty wymienione w ust. 6 poniżej.
 • Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem albo oświadczenia wraz z Towarem na adres Sprzedawcy. Sprzedawca zapewnia możliwość złożenia oświadczenia w przedmiocie odstąpienia od umowy w drodze elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej. http://www.kanluxforhome.pl. W wypadku złożenia przez konsumenta oświadczenia drogą elektroniczną Sprzedawca potwierdzi niezwłocznie na trwałym nośniku w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 • Klient odstępując od umowy, może posłużyć się formularzem elektronicznym, który znajduje się na stronie serwisu pod adresem www.kanluxforhome.pl/zwroty.
 • Złożenie samego oświadczenie bez jednoczesnego zwrotu Towaru pociąga za sobą obowiązek niezwłocznego zwrotu Towaru, nie później jak w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient uprawniony do odstąpienia od umowy, złożył oświadczenie o odstąpieniu.
 • Uiszczona przez Klienta cena za Towar wraz z kosztami przesyłki do Klienta (kosztami, które poniósł Klient, a jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez Sprzedawcę - kosztami zwykłego najtańszego sposobu dostawy oferowanego przez Sprzedawcę), zostanie Klientowi zwrócona niezwłocznie po odstąpieniu przez Klienta od umowy, nie później jednak niż w terminie 14 dni. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania zwracanego Towaru lub dostarczenia przez konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego które ze zdarzeń nastąpi wcześniej.
 • Zwrot Towaru dokonywany wskutek realizacji prawa odstąpienia przez Klienta uprawnionego do odstąpienia od umowy następuje na koszt Klienta i Klient ten decydując się na skorzystanie z prawa odstąpienia od umowy musi liczyć się z koniecznością poniesienia tego kosztu.
 • Klient, uprawniony do odstąpienia od umowy ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanego Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.
 • Klientom nie będącym konsumentami lub jednoosobowymi przedsiębiorcami uprawnionymi, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, do odstąpienia od umowy na zasadach zastrzeżonych dla konsumentów, nie przysługuje prawo odstąpienia na zasadach określonych w niniejszym punkcie.


VII Procedura reklamowania Towaru niezgodnego z umową

 • Sprzedawca ponosi wobec Klienta, który nabył w Sklepie Towar lub usługę, przewidzianą przez obowiązujące przepisy prawa lub niniejszy Regulamin, odpowiedzialność za zgodność Towaru/usługi z umową. W przypadku klientów będących konsumentami lub przedsiębiorcami, o których mowa w art. 385 [5] kodeksu cywilnego i art. 7aa ustawy o prawach konsumenta, o których mowa w pkt III ust. 7 niniejszego Regulaminu uprawnienia te regulują zapisy Regulaminu i przepisy ustawy o ochronie praw konsumenta (przepisy rozdziału 5a tej ustawy). W przypadku sprzedaży na rzecz pozostałych przedsiębiorców, zwanych dalej przedsiębiorcami lub pozostałymi przedsiębiorcami, uprawnienia te regulują poniższe postanowienia i przepisy ustawy kodeks cywilny (dział II kodeksu cywilnego).
 • Klientowi, w razie braku zgodności Towaru z umową istniejącego w chwili dostarczenia mu Towaru i stwierdzonego w okresie 2 lat od dostarczenia mu Towaru, przysługują roszczenia wynikające z przepisów powołanych w ust. 1, w tym w odniesieniu do konsumentów i przedsiębiorców korzystających z wybranych uprawnień konsumentów – uprawnienia przewidziane w art. 43d - 43 f ustawy o prawach konsumenta, a w przypadku pozostałych przedsiębiorców – uprawnienia przewidziane w art. 560 i nast. kodeksu cywilnego. Reklamacji nie podlegają Towary, w których wady ujawnią się po upływie 2 lat od dostarczenia Towaru Klientowi, ani Towary uszkodzone przez Klienta, uszkodzone w związku niewłaściwym użytkowaniem lub montażem niezgodnym z zaleceniem Sprzedawcy, niewłaściwą konserwacją lub niewłaściwym środowiskiem użytkowania. Informacje dotyczące Towaru i sposobu użytkowania, montażu, konserwacji lub środowiska użytkowania, są dołączone do Towaru i Klient przed montażem i uruchomieniem rzeczy ma obowiązek się z nimi zapoznać oraz sprawdzić kompletność asortymentu. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, w tym w szczególności co do sposobu montażu, użytkowania lub konserwacji Towaru, Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą, w celu wyjaśnienia wątpliwości.
 • Każdy Klient Sklepu winien zbadać rzecz zakupioną w Sklepie w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju. Klient, który jest przedsiębiorcą, z wyjątkiem przedsiębiorców jednoosobowych, dla których zawarta umowa nie ma charakteru zawodowego, o których mowa w pkt III ust. 7 niniejszego Regulaminu, traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sklepu o wadzie, a w przypadku, gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił Sklepu niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie przed jego upływem zawiadomienia o wadzie.
 • Niezgodności z umową ujawnione w okresie odpowiedzialności Sprzedawcy za zgodność Towaru z umową będą usuwane przez Sprzedawcę w sposób i na zasadach uregulowanych właściwymi przepisami prawa z zastrzeżeniem zapisów Regulaminu, przy czym w odniesieniu do konsumentów i przedsiębiorców korzystających z wybranych uprawnień konsumentów, postanowienia niniejszego Regulaminu, zawarte w niniejszym punkcie VII, mniej korzystne dla nich niż odpowiednie postanowienia ustawy o prawach konsumenta, są nieważne, a w ich miejsce stosuje się właściwe przepisy tej ustawy.
 • Sprzedawca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli Sprzedawca nie udzieli konsumentowi odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim uważa się, że uznał reklamację. Odpowiedź na reklamację Sprzedawca przekazuje konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku.
 • Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową w zakresie, wynikającym z przepisów prawa (ust. 2 i 3 art. 43 b ustawy o prawach konsumenta), jeżeli konsument lub przedsiębiorca korzystający z wybranych uprawnień konsumentów, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych ust. 2 i 3 art. 43 b ustawy o prawach konsumenta, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy towaru.
 • Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta lub przedsiębiorcy korzystającego z wybranych uprawnień konsumentów, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, w jakim ten nabył Towar. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca. Jeżeli Towar nabyty przez konsumenta lub przedsiębiorcę korzystającego z wybranych uprawnień konsumentów, został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności towaru z umową, Sprzedawca demontuje Towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt. W przypadku gdy zgłoszona niezgodność z umową dotyczy Towaru sprzedanego na rzecz przedsiębiorcy Sprzedawca może odmówić demontażu i ponownego zamontowania, jeżeli koszt tych czynności przewyższa cenę rzeczy sprzedanej.
 • Klient wykonujący uprawnienia z tytułu niezgodności Towaru z umową winien zgłosić Sprzedawcy zawiadomienie o niezgodności towaru z umową/wadzie (reklamacja). Sklep udostępnia w Serwisie formularz reklamacyjny w wersji elektronicznej, którym Klient może posłużyć się zgłaszając reklamację. Reklamacja powinna wskazywać okoliczności istotne z punktu widzenia możliwości rozpatrzenia reklamacji, w tym w szczególności dowód potwierdzający, że reklamacja dotyczy rzeczy zakupionej w Sklepie w oznaczonym czasie.
 • Konsument i przedsiębiorca korzystający z wybranych uprawnień konsumentów udostępnia Sprzedawcy towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od nich towar na swój koszt. W razie odstąpienia od umowy sprzedaży na zasadach określonych w ustawie o prawach konsumenta, konsument i przedsiębiorca korzystający z wybranych uprawnień konsumentów, niezwłocznie zwraca towar Sprzedawcy na jego koszt. Klient, o którym mowa w dwóch pierwszych zdaniach może uzgodnić ze Sprzedawcą odstąpienie od procedury zwrotu Towaru podlegającego wymianie albo zwracanego wskutek realizacji prawa odstąpienia. Przedsiębiorca, który wykonuje uprawnienia z rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy Towar na adres: Magazyn Kanlux SA ul. Rozwojowa 12, 41-103 Siemianowice Śląskie z dopiskiem „reklamacja towaru”, chyba że Sprzedawca samodzielnie zdecyduje się odebrać Towar od niego, o czym go poinformuje w odpowiedzi na zgłoszenie reklamacyjne, lub zwolni go z obowiązku dostarczenia Towaru objętego reklamacją po analizie dokumentacji fotograficznej dołączonej do zgłoszenia reklamacyjnego. Sprzedawca nie jest zobowiązany do przyjęcia od przedsiębiorcy rzeczy wadliwej w razie wymiany Towaru lub realizacji prawa odstąpienia od Umowy na podstawie przepisów kodeksu cywilnego.
 • W celu usprawnienia procesu reklamacyjnego, Klient - przy czym w odniesieniu do konsumenta i przedsiębiorcy korzystającego z wybranych uprawnień konsumentów zapis niniejszego ustępu jest stosowany na zasadzie dobrowolności - wypełnia formularz reklamacyjny w wersji elektronicznej znajdujący się pod adresem www.kanluxforhome.pl/reklamacje przed odbiorem przez Sprzedawcę lub odesłaniem Sprzedawcy Towaru dotkniętego niezgodnością z Umową, załączając do niego zdjęcie/zdjęcia reklamowanego Towaru potwierdzające istnienie niezgodności. i
 • Jeżeli towar oferowany w Sklepie objęty jest gwarancją Producenta lub Sprzedawcy, w opisie takiego Towaru jest zawarta wyraźna informacja w tym przedmiocie. W takim wypadku do Towaru dołączane jest oświadczenie gwarancyjne gwaranta (dokument gwarancyjny), określające uprawnienia, jakie wiążą się z udzieloną gwarancją i zasady realizacji roszczeń z gwarancji. Wykonanie uprawnień z ewentualnie udzielonej gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu niezgodności Towaru z Umową.


VIII Wymagania techniczne, funkcjonalność usług Sklepu

 • W celu prawidłowego korzystania ze Sklepu konieczne jest: połączenie z Internetem, posiadanie konta e-mail i telefonu komórkowego, włączona obsługa JavaScript, korzystanie z wybranej przeglądarki internetowej w wersjach: Internet Explorer w wersji 7.x wzwyż, Opera w wersji 9.x wzwyż, Firefox w wersji 2.x wzwyż lub Chrome w wersji 1.x wzwyż (rekomendowane Chrome i Firefox). Przeglądarka powinna obsługiwać technologię "cookies".
 • Klient może zgłosić Sprzedawcy na adres e-mail sklep[at]kanluxforhome.pl zastrzeżenia w zakresie nieprawidłowości, usterek lub przerw w funkcjonowaniu Sklepu, wskazując te nieprawidłowości i ich datę. Zgłoszenia Klientów mają na celu poprawę funkcjonowania Sklepu. Sprzedawca dołoży starań, aby zgłoszenie w tym zakresie zostało rozpatrzone w terminie nie dłuższym niż 30 dni.
 • Sprzedawca zapewnia, że dąży do zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu w zakresie jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i deklaruje, że będzie czynił starania, aby usuwać w rozsądnym terminie istotne nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 • W przypadku dokonania zapłaty za Towar (za pomocą płatności on-line) oraz braku zmiany statusu zamówienia przez dłużej niż dwa dni robocze, Klient powinien zgłosić reklamację dotyczącą płatności, którą należy wysłać na e-mail sklep[at]kanluxforhome.pl wskazując charakter nieprawidłowości i dane Klienta.


IX Rejestracja w Serwisie

 • Rejestracja w Serwisie odbywa się poprzez wypełnienie formularza "Rejestracja w Serwisie". Rejestracja w serwisie wymaga podania wymaganych w formularzu rejestracyjnych danych, niezbędnych do założenia, utrzymywania i korzystania z konta użytkownika Sklepu oraz realizacji i obsługi składanych zamówień. Do skutecznej rejestracji wymagane jest aktywowanie konta. O procedurze rejestracji Klient jest informowany w toku rejestracji konta. W przypadku zmiany danych Klienta po utworzeniu konta w Serwisie Sprzedawcy, Klient powinien uaktualnić dane, które uległy zmianie.
 • Dodatkowo Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych lub do otrzymywania drogą elektroniczną lub za pomocą innych urządzeń telekomunikacyjnych informacji handlowej lub o charakterze marketingowym. Zgoda w tym zakresie może być w każdym czasie odwołana.
 • Klient może w każdym czasie usunąć swoje konto lub zażądać jego usunięcia przez Sprzedawcę.
 • Klient winien zachować w tajemnicy login i hasło dostępu do konta i nie udostępniać go innym.
 • Sprzedawca może usunąć konto Klienta w następujących sytuacjach:
  • gdy Klient narusza niniejszy regulamin,
  • podał przy rejestracji nieprawdziwe dane,
  • gdy Klient podał nieprawdziwe dane przy składaniu zamówienia,
  • gdy Klient podał nieprawdziwe dane przy dokonywaniu płatności za zamówienia za pośrednictwem serwisu PRZELEWY24, imoje płacę online lub formuły "Twisto".
 • Za podanie nieprawdziwych danych w zakresie adresu zamieszkania (siedziby) lub danych właściwych dla realizacji dostawy do Klienta uznaje się:
  • jednokrotnie nieudane doręczenie jakiejkolwiek przesyłki pod wskazany adres i zwrot przesyłki z adnotacją "adresat nieznany", "adresat wyprowadził się" lub inną równoważną,
  • dwukrotne nieudane doręczenie jakiejkolwiek przesyłki pod wskazany adres i zwrot przesyłki z adnotacją inną niż określona w punkcie a) powyżej.
 • W przypadku usunięcia konta, wszelkie złożone zamówienia ulegają natychmiastowemu anulowaniu, co nie wyłącza prawa Sprzedawcy do dochodzenia od Klienta odszkodowania.


X Dane osobowe

 • Administratorem danych osobowych Klientów, którzy w związku z rejestracją konta w Serwisie lub w związku z zamówieniem w Sklepie określonego towaru lub korzystaniem z innych funkcjonalności Serwisu wskażą określone dane osobowe jest Kanlux S.A. z siedzibą w Radzionkowie (kod 41-922) przy ul. Objazdowej 1-3 (dalej Administrator lub ADO).
 • Osoba, której dane dotyczą może kontaktować się z Administratorem w sprawach dotyczących danych osobowych poprzez zapytanie zgłoszone na adres e-mail: ado[at]kanlux.pl, a także listownie na adres siedziby Spółki.
 • Dane osobowe przedkładane przez Klientów w procesie rejestracji konta w Serwisie, składania zamówienia lub korzystania z innych uprawnień i funkcjonalności Serwisu przetwarzane są w celu:
  • zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), , w celu
  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  • dochodzenia roszczeń wynikających z zawartej umowy, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADO, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
  • otrzymywania informacji handlowej – Administrator przetwarza dane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na prowadzeniu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług.
 • Odbiorcami danych osobowych będą podmioty powiązane z ADO, pracownicy, współpracownicy i podmioty świadczące usługi dla Administratora i podmiotów powiązanych, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych lub których upoważni do ich przetwarzania, w szczególności wspierające Administratora w prowadzeniu Serwisu, w tym w zakresie usług IT, kurierskich, pocztowych, operacji płatniczych i innych.
 • Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
 • Dane osobowe będą przechowywane:
  • przez czas prowadzenia konta w Serwisie;
  • w zakresie obowiązków związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, tj. przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiła sprzedaż;
  • do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy;
  • dane osobowe udostępnione Administratorowi w celach marketingowych będą przechowywane do czasu wycofania zgody.
 • Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do:
  • żądania dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, gdy są one nieprawidłowe, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych,
  • w przypadku, w którym dane osobowe Klienta przetwarzane są w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (w tym w sytuacji, gdy Klient wyrazi chęć otrzymywania treści marketingowych dotyczących Administratora) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  • w przypadku, w którym dane osobowe Klienta przetwarzane są na podstawie zgody, przysługuje prawo do jej wycofania, poprzez przesłanie żądania na adres e-mail: ado[at]kanlux.pl. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, ani na prawidłowość czynności stanowiących realizację celu przetwarzania.
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przy przetwarzaniu danych osobowych ADO narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
 • Podanie danych służących realizacji zamówienia złożonego przez Klientów jest wymogiem ustawowym i jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży i jej wykonania przez Administratora. Podanie danych osobowych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na prowadzeniu marketingu bezpośredniego produktów lub usług Administratora jest dobrowolne. Podanie danych w celu utworzenia i utrzymywania konta w Serwisie jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji tego celu. Niepodanie danych uniemożliwi założenie konta. Podanie danych w celu korzystania z innych funkcjonalności Serwisu jest dobrowolne, a niepodanie ich może uniemożliwić skorzystanie z określonych uprawnień lub funkcjonalności.
 • W oparciu o dane osobowe nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym poprzez profilowanie.
 • Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych w pierwotnym celu, dane nie będą przetwarzane w żadnym innym celu.


XI Postanowienia końcowe

 • Klient przed rejestracją w Serwisie lub przed złożeniem zamówienia, obowiązany jest zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu i Polityką prywatności dostępnymi w Serwisie. W przypadku trudności w zrozumieniu dowolnego zapisu, Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą w celu usunięcia wątpliwości na tle znaczenia określonego zapisu.
 • Zgodnie z Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, Klient nabywający sprzęt elektryczny lub elektroniczny, ma prawo zwrócić zużyty sprzęt tego samego rodzaju do Sklepu, w którym kupił nowy sprzęt. Klient może odesłać zużyty sprzęt na swój koszt na adres: Magazyn Kanlux SA ul. Rozwojowa 12, 41-103 Siemianowice Śląskie albo przekazać do najbliższego punktu odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
 • Klient powinien korzystać ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującymi w Polsce, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami. Klient nie może dostarczać Sprzedawcy za pośrednictwem Serwisu treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa lub naruszające prawa lub dobra osobiste osób trzecich.
 • W zakresie nieuregulowanym postanowieniami Regulaminu i Polityki Prywatności, do umów sprzedaży zawartych za pośrednictwem Sklepu oraz do innych stosunków prawnych stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności ustawy o prawach konsumenta, ustawy Kodeks cywilny i innych odpowiednich zakresem przepisów prawa.
 • Klient będący Konsumentem w przypadku sporu ze Sprzedawcą ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może m.in.:
  • a/ zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
  • b/ zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.
  • c/ uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 • 6. Sklep informuje również, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 • W odniesieniu do sprzedaży na rzecz przedsiębiorcy i w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, z wyłączeniem jednak jednoosobowego przedsiębiorcy, dla którego zawarta umowa nie ma charakteru zawodowego (o których mowa w pkt III ust. 7 niniejszego Regulaminu), sądem właściwym dla rozstrzygania sporów będzie sąd właściwy dla Sprzedającego.
 • W przypadku nieważności określonego zapisu Regulaminu, pozostałe postanowienia pozostają w mocy. Jeżeli którykolwiek z zapisów Regulaminu ustala warunki mniej korzystne dla Klienta będącego konsumentem, niż odpowiednie przepisy prawa o charakterze bezwzględnie obowiązującym, może on powoływać się w odniesieniu do Sprzedawcy na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. Poprzednie zdanie odnosi się też do przedsiębiorców jednoosobowych, gdy zawierana ze Sklepem umowa, nie ma dla nich charakteru zawodowego ze względu na przedmiot prowadzonej działalności gospodarczej, o ile powszechnie obowiązujące przepisy prawa nakazują stosować określone regulacje odnoszące się wprost do konsumentów, do tej grupy przedsiębiorców. W takiej sytuacji również właściwe zapisy Regulaminu odnoszące się wprost do konsumentów stosuje się odpowiednio do tej grupy przedsiębiorców, jeżeli przepisy prawa powszechnie obowiązującego tak stanowią.
 • Jednoosobowy przedsiębiorca zawierający ze Sklepem umowę, która nie ma dla niego charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, realizując w odniesieniu do Sklepu określone uprawnienia przewidziane wprost dla konsumentów i przeniesione do stosowania wobec niego na podstawie odpowiednich przepisów prawa, winien realizując te uprawnienia potwierdzić swój status i wskazać, że zawarta umowa nie ma dla niego charakteru zawodowego ze względu na przedmiot prowadzonej działalności gospodarczej. W razie zgłoszenia przez Sklep wątpliwości co do zawodowego związku zawartej umowy z przedmiotem działalności, jednoosobowy przedsiębiorca ma obowiązek potwierdzić swój status i charakter umowy stosownym dokumentem, zgodnie z treścią art. 6 kodeksu cywilnego (ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z tego faktu wywodzi skutki prawne).
 • O zmianach Regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail).
 • Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce "Regulamin" na stronie http://www.kanluxforhome.pl/regulamin/. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przy składaniu zamówienia, za wyjątkiem sytuacji, gdy Klient uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnie obowiązującej wersji.