Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Kanlux for home

Kanlux SA z siedzibą w Radzionkowie (kod 41-922) przy ul. Objazdowej 1-3, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000286139, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Katowicach-Wschód VIII Wydział Gospodarczy KRS, o kapitale zakładowym wynoszącym 35.500.000 zł, posługująca się numerem podatkowym NIP 645-243-27-93 oraz numerem statystycznym REGON 240672104, posiadająca adres e-mail: sklep@kanluxforhome.pl, udostępnia niniejszym Serwis Internetowy w postaci SKLEPU INTERNETOWEGO KANLUX FOR HOME, dalej zwanego Sklepem, który działa i jest prowadzony pod adresem https://www.kanluxforhome.pl na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. .


I Postanowienia ogólne i podstawowe informacje o sklepie

 • Użytkownicy Serwisu (Klienci) mogą kontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem Serwisu, przy wykorzystaniu formularza kontaktowego, dostępnego pod adresem https://www.kanluxforhome.pl lub przesyłając zapytania na adres: sklep@kanluxforhome.pl lub przy skorzystaniu z numeru telefonu kontaktowego 32/73 25 442.
 • Użytkownicy Serwisu mogą, na zasadach określonych tym Regulaminem przy wykorzystywaniu środków porozumiewania się na odległość, kupować, z obowiązkiem zapłaty, Towar dostępny w Sklepie, a także korzystać ze Sklepu i wszystkich udostępnionych za jego pośrednictwem funkcjonalności.
 • Przed dokonaniem zakupów Klienci powinni zapoznać się z zasadami funkcjonowania Sklepu określonymi w niniejszym Regulaminie i Polityce Prywatności.
 • Z założenia Sklep jest dostępny dla Klientów przez 7 dni w tygodniu i przez 24 godziny na dobę, jednak ze względu na ograniczenia techniczne, Sprzedawca nie gwarantuje stałej lub nieprzerwanej dostępności strony internetowej Sklepu.
 • Sklep realizuje dostawy wyłącznie na terytorium Polski.
 • Klient może w każdym czasie pobrać ze strony https://www.kanluxforhome.pl/regulamin aktualną wersję Regulaminu.


II Informacje o towarach i cenach

 • Sprzedawca zapewnia, że podstawowe wymagane przepisami prawa informacje o Towarach zamieszczone są w języku polskim, na stronie internetowej danego produktu.
 • Ceny Towarów zamieszczane przy opisie Towarów, są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT w obowiązującej stawce). Ceny odnoszące się do sprzętu elektrycznego lub elektronicznego uwzględniają faktycznie poniesione i wskazane co do wysokości koszty gospodarowania odpadami (KGO) obejmujące koszty zbierania i przetwarzania zużytego sprzętu.
 • Odrębnie, w zakładce "Warunki dostawy" są podane ogólne koszty dostawy Towaru na terenie Polski (koszty dostawy nie są wliczone w cenę Towaru). Na koszt dostawy składa się cena związana z obsługą procesu logistycznego do Klienta i opłata związana z wybranym przez Klienta sposobem zapłaty. Koszty związane z oznaczonym sposobem płatności odpowiadają opłacie ponoszonej przez Sklep w związku z wybranym przez Klienta sposobem płatności. W przypadku dokonania przez Klienta jednorazowego zakupu w łącznej kwocie równej co najmniej 149,00 złotych brutto (wraz z podatkiem VAT i kosztem KGO) koszt transportu towaru do miejsca dostawy wskazanego przez Klienta poniesie Sklep. Informacja o kosztach dostawy dla Towaru lub Towarów zamawianych przez Klienta (znajdujących się w koszyku) i sposobach płatności podane są w stopce oraz na stronie koszyka.


III Zamówienia i dokumenty potwierdzające sprzedaż

 • Klientem Sklepu może być: osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych - na warunkach określonych w kodeksie cywilnym, osoba prawna albo podmiot nieposiadający osobowości prawnej, któremu właściwe przepisy prawa przyznają zdolność prawną.
 • Sprzedawca wyłącza możliwość złożenia zamówienia przez telefon. Zamówienia mogą być składane przez stronę internetową Sklepu po zalogowaniu się Klienta zarejestrowanego w serwisie, a także bez konieczności logowania się Klienta w Serwisie i bez konieczności rejestracji konta w Serwisie.
 • Za pośrednictwem Sklepu Klient może dokonać u Sprzedawcy jednorazowego zakupu Towarów w ilości detalicznej, to jest nie więcej niż 25 sztuk Towarów identycznych. Jednorazowy zakup większej niż wskazana powyżej liczby sztuk tego samego Towaru wymaga kontaktu ze Sprzedawcą.
 • Umowa sprzedaży Towarów zawierana jest w języku polskim, w następstwie złożenia przez Klienta zamówienia Towaru dostępnego w Sklepie (kliknięcia przycisku "Zamawiam z obowiązkiem zapłaty"). Kliknięcie tego przycisku potwierdza, że Klient przyjął ofertę Sprzedawcy, zapoznał się z głównymi elementami umowy sprzedaży, zrozumiał i zaakceptował ich treść.
 • W przypadku wyboru przez Klienta formy płatności on-line (szybkim przelewem elektronicznym ) i niedokonania płatności zgodnie z Regulaminem serwisu realizującego te płatności (PRZELEWY24), dostępnym pod adresem https://www.przelewy24.pl/regulamin.htm , zawarta umowa sprzedaży wygasa.
 • Klient składając zamówienie w Serwisie winien wskazać wszystkie dane wymagane do prawidłowej realizacji zamówienia. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wskazanie błędnych danych, w szczególności adresu dostawy Towaru. Dokonywanie zakupów bez rejestracji/zalogowania w Serwisie, tj. w trybie, o którym mowa w ust. 7, wiąże się z ograniczonymi możliwościami w zakresie wyboru formy płatności i dostawy. Klienci nabywający w Sklepie Towary bez rejestracji w Serwisie mogą skorzystać jedynie z dostawy kurierem lub do obranego Paczkomatu i po uregulowaniu płatności na rzecz Sklepu za zakupy i ww.formę dostawy (przy skorzystaniu z płatności online (Przelewy 24), dokonania zapłaty kartą kredytową, PayPal lub przelewem tradycyjnym). W tym modelu dokonywania w Sklepie zakupów, Sklep nie oferuje możliwości dostawy zamówionego Towaru za pobraniem, ani odbioru osobistego.
 • Po skutecznie zakończonej procedurze składania zamówienia, Klient na udostępniony adres e-mail otrzyma potwierdzenie złożenia zamówienia i danych o zamówieniu. Sprzedawca potwierdzi w tym trybie istotne warunki umowy, prawo i warunki odstąpienia od umowy w przypadku sprzedaży na rzecz konsumenta i poinformuje o statusie złożonego zamówienia.
 • Dokumentem potwierdzającym sprzedaż Towaru w Sklepie na rzecz Klienta, niezależnie od tego czy Klient jest konsumentem czy przedsiębiorcą jest faktura VAT. Klient wyraża zgodę i żąda, aby faktura VAT dokumentująca sprzedaż zrealizowaną przez Sklep była mu doręczana po wydaniu zakupionego Towaru drogą elektroniczną na udostępniony, przy składaniu zamówienia lub rejestracji konta w Serwisie, adres e-mail. Sklep zwolniony jest z obowiązku wysyłania faktury VAT Klientowi w innej formie, w szczególności - papierowy egzemplarz faktury VAT nie będzie dołączany do zakupionego Towaru. Powyższe nie uchybia przepisom rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2012 r. poz. 1382).


IV Dostawa zakupionego towaru

 • Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, Dostawa Towaru realizowana jest na adres na terytorium Polski, wskazany w zamówieniu Klienta, za pośrednictwem kuriera: General Logistics Systems Poland Sp. z o.o. (dalej zwanej GLS lub "kurierem") z siedzibą w Komornikach. Klient wyraża zgodę na udostępnienie firmie kurierskiej, którym Sprzedawca posłuży się przy dostawie Towaru przeznaczonego dla Klienta, danych teleadresowych Klienta, w tym adresu e-mail oraz nr telefonu kontaktowego Klienta w celu usprawnienia procesu skutecznego doręczenia przesyłki zawierającej zakupiony przez Klienta w Sklepie Towar.
 • Klient ma możliwość zamówienia dostawy zakupionego Towaru do wskazanego urządzenia (tzw. Paczkomatu), przeznaczonego do samodzielnego odbierania przesyłek 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przy skorzystaniu z funkcjonalności udostępnianych przez InPost S.A. z siedzibą w Krakowie, realizowanych przez InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (dalej zwanej Paczkomaty lub Paczkomaty In Post lub In Post), zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie świadczenia usługi „Paczkomaty 24/7” przez InPost Paczkomaty Sp. z o.o., dostępnym pod adresem: https://twoj.inpost.pl/pl/regulaminy. Zd. 2 ust. 1 znajduje tu odpowiednie zastosowanie. Do czasu udostępnienia przez Sklep dla tej formy dostawy formy płatności za pobraniem, dostawa przesyłki do wybranego Paczkomatu In Post możliwa będzie wyłącznie po uregulowaniu pełnej ceny za zakupiony Towar i za obraną formę dostawy przy wykorzystaniu dostępnych w Sklepie sposobów płatności i po zaksięgowaniu tej wpłaty na rachunku Sprzedawcy (tj. za przedpłatą). Sprzedawca zastrzega, a Klient wyraża zgodę, że w przypadku gdy okaże się, że suma zakupionych przez Klienta towarów w ramach jednej transakcji sprzedaży przekroczy swoją wielkością gabaryty przesyłki, od których uzależniona jest przez In Post możliwość dostawy towaru do wskazanego Paczkomatu lub przekroczy możliwość zapakowania do największego kartonu, znajdującego się w dyspozycji Sprzedawcy, pomimo wyboru przez Klienta opcji dostawy przesyłki do wybranego Paczkomatu, przesyłka z zamówionym towarem zostanie dostarczona Klientowi wg innego dostępnego sposobu dostawy możliwego do zrealizowania niezależnie od wielkości przesyłki, tj. za pośrednictwem kuriera. Ewentualne podwyższone koszty dostawy związane z doręczeniem przesyłki kurierem (różnica w tych kosztach), w sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, zostanie pokryta przez Sklep.
 • W przypadku udostępnienia przez Sklep opcji osobistego odbioru przez Klienta Towaru w Sklepie zakupionego, w razie wybrania przez Klienta takiej opcji, odbiór ten będzie możliwy w odrębnie uzgodnionym przez Strony terminie, w magazynie Sprzedawcy zlokalizowanym pod adresem: ul. Rozwojowa 12 41-103 Siemianowice Śląskie, po zapłaceniu przez Klienta pełnej ceny za ten Towar przy wykorzystaniu dostępnych w Sklepie sposobów płatności i po zaksięgowaniu tej wpłaty na rachunku Sprzedawcy.
 • Na okres realizowanej przez Sprzedawcę dostawy dostępnego w Sklepie Towaru zamówionego przez Klienta składa się czas realizacji zamówienia (kompletowania i pakowania Towaru, dokonania płatności, wystawienia dokumentu potwierdzającego sprzedaż,zamówienia kuriera lub zamówienia dostawy do Paczkomatu zamówienia kuriera) oraz czas dostawy przesyłki przez GSL lub In Post do wybranego Paczkomatu. Okres dostawy Towaru wynosi łącznie do 10 dni roboczych liczonych od dnia następującego po dniu złożenia zamówienia (przy zamówieniach płatnych za pobraniem) lub od dnia zaksięgowania wpłaty Klienta na rachunku Sprzedawcy (przy zamówieniach płatnych za pośrednictwem płatności on-line), przy czym Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby zamówiony przez Klienta Towar dostępny w Sklepie został dostarczony w terminie 2 dni roboczych od - odpowiednio- dnia złożenia zamówienia/dnia zapłaty, w myśl powyższego zapisu.
 • Jeżeli Towar nie może być dostarczony w powyższym czasie, niezwłocznie, nie później jak w terminie 10 dni od zawarcia umowy, Sprzedawca zawiadomi Klienta o przeszkodach i uzgodni z nim dalszą procedurę postępowania (nowy termin dostawy lub rozwiązanie/zmianę umowy).
 • Dostawa odbywa się w dni robocze od poniedziałku do piątku. Szczegółowe warunki realizacji dostawy dostępne są na stronie: https://gls-group.eu/PL/pl/doreczenie . Klient nie ma możliwości zamówienia dostawy na wskazany dzień lub godzinę.
 • Sprzedawca dostarczy Klientowi zakupiony Towar w stanie wolnym od wad. W przypadku podejrzenia uszkodzenia Towaru w transporcie, Klient winien sprawdzić towar w obecności kuriera i w razie stwierdzenia uszkodzeń spisać stosowny protokół szkody (zaznaczyć stwierdzone uszkodzenia w liście przewozowym) i o powyższym zawiadomić Sprzedawcę. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia w transporcie już po odebraniu towaru od przewoźnika, Klient powinien zawiadomić Sprzedawcę lub przewoźnika niezwłocznie, nie później jak w terminie 7 dni od odebrania towaru celem protokolarnego stwierdzenia stanu przesyłki. Powyższe zachowanie się Klienta usprawni procedurę reklamacyjną w sprawie dostarczenia Towaru uszkodzonego.
 • Dostarczany Towar jest zapakowany w stanie zupełnym i kompletnym co oznacza, że do Towaru dołączana jest dokumentacja znajdująca się w komplecie z Towarem (np. instrukcje użytkowania, konserwacji etc.).
 • Na koszt dostawy wpływ ma ilość zamówionego Towaru przekładająca się na wielkość i wagę paczki oraz wybrany przez Klienta sposób zapłaty za Towar.


V Sposoby płatności i zwrot należności

 • Klient może dokonać zapłaty za zamówione Towary w następujący sposób:
  • przy skorzystaniu z płatności on-line - za pośrednictwem serwisu PRZELEWY24, przy wykorzystaniu usługi "szybkich przelewów" oferowanych przez poszczególne banki,
  • przy skorzystaniu z płatności obsługiwanymi kartami płatniczymi – za pośrednictwem serwisu PRZELEWY24,
  • dokonując przelewu tradycyjnego na konto bankowe Sprzedawcy, wpisując dane:
   Nr rachunku bankowego: 45 1050 1230 1000 0024 1241 4787
   Nazwa: Kanlux for home / Kanlux SA
   Adres: ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków
   Tytuł przelewu: Imię i Nazwisko Kupującego oraz numer zamówienia
  • przy skorzystaniu z serwisu PayPal,
  • dokonując, po zarejestrowaniu się w Serwisie Sprzedawcy i po zalogowaniu się, opcji wyboru wysyłki Towaru za pobraniem, z zastrzeżeniem, że według tego sposobu płatności mogą być regulowane wyłącznie zamówienia Klienta nie przekraczające łącznie kwoty 5.000 złotych brutto (wraz z kosztem KGO) – poprzez płatność gotówką, kurierowi/innemu uzgodnionemu przewoźnikowi, za pośrednictwem którego realizowana jest dostawa.
 • Klient dokonuje wyboru jednej określonej formy płatności za całe zamówienie przy składaniu zamówienia.
 • W zależności od dokonanego przez Klienta wyboru sposobu płatności:
  • Przy wyborze płatności on-line (szybkim przelewem elektronicznym) oraz obsługiwanymi kartami płatniczymi - należność za Towar pobierana jest jako przedpłata, co oznacza że Towar zostanie wysłany po zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy lub uzyskaniu informacji o płatności Klienta pochodzącej od przedstawiciela Serwisu obsługującego tę płatność. Czas zapłaty nie może przekroczyć 3 dni roboczych. Za zapłatę uważa się moment zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sprzedawcy. W przypadku braku zapłaty w terminie wyżej określonym, zamówienie zostanie anulowane;
  • Przy wyborze płatności poprzez dokonanie przelewu tradycyjnego dokonując przelewu tradycyjnego na konto bankowe Sprzedawcy - należność za Towar pobierana jest jako przedpłata, co oznacza że Towar zostanie wysłany po zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy. Czas zapłaty, tj. czas zaksięgowania środków na rachunku Sprzedawcy, nie może przekroczyć 5 dni roboczych. W przypadku braku zapłaty w tym terminie, zamówienie zostanie anulowane;
  • Przy wyborze płatności on-line poprzez serwis PayPal - należność za Towar pobierana jest jako przedpłata, co oznacza że Towar zostanie wysłany po zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy lub uzyskaniu informacji o płatności Klienta pochodzącej od przedstawiciela Serwisu obsługującego tę płatność. Czas zapłaty nie może przekroczyć 3 dni roboczych, w przypadku braku zapłaty w tym terminie, zamówienie zostanie anulowane,
  • Przy wyborze płatności gotówką przy odbiorze (płatność za pobraniem), o ile łączna wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej jako prób realizacji płatności za pobraniem, określonej w ust. 1, należność za Towar pobierana jest w chwili dostawy Towaru przez kuriera lub do określonego Paczkomatu (przy czym dla ostatnio wymienionej formy dostawy – opcja płatność za pobraniem może zostać wybrana wyłącznie po uruchomieniu przez Sklep takiej możliwości, a do tego czasu przesyłki przeznaczone do doręczenia do Paczkomatu mogą być dostarczane wyłącznie po uregulowaniu zapłaty (przedpłatą).
 • W przypadku, gdyby Klient nie dokonał zapłaty i odbioru Towaru przesyłki płatnej za pobraniem, umowa ulega rozwiązaniu z upływem 3 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę z powrotem niepodjętej przesyłki - chyba, że w tym czasie Klient skontaktuje się ze Sprzedawcą i uzgodni warunki ponownej dostawy i dostawa ta zostanie zrealizowana. W razie ponownej dostawy Towaru, Klient ponosi opłatę za przesyłkę w wysokości i na zasadach określonych przy złożeniu zamówienia. Sprzedawca może na zasadach określonych w kodeksie cywilnym dochodzić od Klienta naprawienia szkody związanej z nienależytym wykonaniem umowy sprzedaży.
 • W przypadku, gdyby Klient nie odebrał Towaru, za który uprzednio zapłacił, Towar przesyłany jest zwrotnie do Sprzedawcy. Klient ma możliwość zlecenia ponownego wysłania Towaru. W razie niezgłoszenia przez Klienta woli ponownego wysłania mu Towaru, Umowa sprzedaży ulega rozwiązaniu z upływem 10 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę towaru z powrotem. Sprzedawca może na zasadach określonych w kodeksie cywilnym dochodzić od Klienta naprawienia szkody związanej z nienależytym wykonaniem umowy sprzedaży.
 • Usługę "szybki przelew elektroniczny" za pośrednictwem portalu PRZELEWY24 realizuje DialCom24 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (60-327) przy ul. Kanclerskiej 15, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000306513, kapitał zakładowy w wysokości 1.697.000 PLN, NIP 781-173-38-52, REGON 634509164.
 • Usługę „płatność kartą” za pośrednictwem portalu PRZELEWY24 realizuje PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (60-327) przy ul. Kanclerskiej 15, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000347935, kapitał zakładowy wpłacony w wysokości 4.500.000 PLN, NIP 779-236-98-87, REGON 301345068.
 • Szczegółowe warunki realizacji płatności on-line za pośrednictwem portalu PRZELEWY24 dostępne są na stronie internetowej www.przelewy24.pl. Klient winien zapoznać się z tymi warunkami.
 • Szczegółowe warunki realizacji płatności poprzez serwis PayPal dostępne są na stronie internetowej https://www.paypal.com/pl/home . Klient winien zapoznać się z tymi warunkami.


VI Uprawnienie do odstąpienia od umowy przez Konsumentów

 • Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22 [1] kodeksu cywilnego może zrezygnować z zakupu dokonanego w Sklepie i odstąpić od umowy sprzedaży, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dostarczenia Towaru konsumentowi, ponosząc jedynie koszty wymienione w ust. 6 poniżej.
 • Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem albo oświadczenia wraz z Towarem na adres Sprzedawcy. Sprzedawca zapewnia możliwość złożenia oświadczenia w przedmiocie odstąpienia od umowy w drodze elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej https://www.kanluxforhome.pl . W wypadku złożenia przez konsumenta oświadczenia drogą elektroniczną Sprzedawca potwierdzi niezwłocznie na trwałym nośniku w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 • Klient odstępując od umowy, może posłużyć się formularzem elektronicznym, który znajduje się na stronie serwisu pod adresem www.kanluxforhome.pl/zwroty
 • Złożenie samego oświadczenie bez jednoczesnego zwrotu Towaru pociąga za sobą obowiązek niezwłocznego zwrotu Towaru, nie później jak w terminie 14 dni od dnia, w którym konsument odstąpił od umowy.
 • Uiszczona przez Klienta cena za Towar wraz z kosztami przesyłki do Klienta (kosztami, które poniósł Klient, a jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez Sprzedawcę - kosztami zwykłego najtańszego sposobu dostawy oferowanego przez Sprzedawcę), zostanie Klientowi zwrócona niezwłocznie po odstąpieniu przez Klienta od umowy, nie później jednak niż w terminie 14 dni. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania zwracanego Towaru lub dostarczenia przez konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego które ze zdarzeń nastąpi wcześniej.
 • Zwrot Towaru dokonywany wskutek realizacji prawa odstąpienia przez konsumenta następuje na koszt Klienta i konsument decydujący się na skorzystanie z prawa odstąpienia od umowy musi liczyć się z koniecznością poniesienia tego kosztu.
 • Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanego Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.
 • Klientom nie będącym konsumentami nie przysługuje prawo odstąpienia na zasadach określonych w niniejszym punkcie.


VII Procedura reklamowania wadliwego Towaru

 • Klientowi, w przypadku stwierdzenia wady fizycznej Towaru w okresie 2 lat od wydania mu Towaru, przysługują roszczenia z tytułu rękojmi. Reklamacji nie podlegają Towary, w których wady ujawnią się po upływie 2 lat od wydania Towaru Klientowi, ani Towary uszkodzone przez Klienta, uszkodzone w związku niewłaściwym użytkowaniem lub montażem niezgodnym z zaleceniem Sprzedawcy, niewłaściwą konserwacją lub niewłaściwym środowiskiem użytkowania. Informacje dotyczące Towaru i sposobu użytkowania, montażu, konserwacji lub środowiska użytkowania, są dołączone do Towaru i Klient przed montażem i uruchomieniem rzeczy ma obowiązek się z nimi zapoznać oraz sprawdzić kompletność asortymentu. W przypadku wątpliwości co do sposobu montażu, użytkowania lub konserwacji Towaru, Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą, w celu wyjaśnienia wątpliwości.
 • Każdy Klient Sklepu winien zbadać rzecz zakupioną w Sklepie w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju. Klient, który jest przedsiębiorcą traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sklepu o wadzie, a w przypadku, gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił Sklepu niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie przed jego upływem zawiadomienia o wadzie.
 • Wady ujawnione w okresie rękojmi będą usuwane przez Sprzedawcę w sposób i na zasadach uregulowanych przepisami kodeksu cywilnego z zastrzeżeniem zapisów Regulaminu.
 • Sklep ustosunkuje się do zgłoszonych przez Klienta roszczeń w terminie 14 dni.
 • Wymiana lub naprawa rzeczy wadliwej odbywa się na koszt i ryzyko Sprzedawcy, z zastrzeżeniem, że w sytuacji, gdy koszt demontażu i ponownego zamontowania przewyższa cenę rzeczy, Sklep może odmówić demontażu i ponownego zamontowania takiej rzeczy. W przypadku, gdy Klient jest Konsumentem, Sklep odpowiada za koszt demontażu wadliwej rzeczy i ponownego zamontowania rzeczy wolnej od wad w granicach - do wysokości ceny rzeczy sprzedanej. Zwyczajowy koszt dostarczenia rzeczy wadliwej na adres Sprzedawcy obciąża Sklep.
 • Klient wykonujący uprawnienia z tytułu rękojmi winien zgłosić Sprzedawcy zawiadomienie o wadzie (reklamacja). Wraz z reklamacją, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8 poniżej, Klient obowiązany jest przedstawić reklamowany towar. Sklep udostępnia w Serwisie formularz reklamacyjny w wersji elektronicznej, którym Klient może posłużyć się zgłaszając reklamację. Reklamacja powinna wskazywać okoliczności istotne z punktu widzenia możliwości rozpatrzenia reklamacji. Do reklamacji należy dołączyć dowód potwierdzający, że reklamacja dotyczy rzeczy zakupionej w Sklepie w oznaczonym czasie.
 • W przypadku wskazania przez Sklep na potrzebę odesłania wadliwego towaru celem jego zbadania, klient winien skontaktować się ze Sprzedawcą, w celu ustalenia dogodnego terminu odbioru Towaru przez kuriera. Odbiór towaru od klienta i jego zwrot do Sprzedawcy odbędzie się na koszt Sprzedawcy. Klient może sam odesłać produkt, na własny koszt na adres: Magazyn Kanlux SA ul. Rozwojowa 12, 41-103 Siemianowice Śląskie z dopiskiem „reklamacja towaru”.
 • W celu usprawnienia procesu reklamacyjnego, Klient powinien wypełnić formularz reklamacyjny w wersji elektronicznej znajdujący się pod adresem www.kanluxforhome.pl/reklamacje przed wysłaniem Towaru wadliwego na wskazany powyżej adres. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zostać wypełnione wraz ze zdjęciem/zdjęciami reklamowanego Towaru potwierdzającymi istnienie wady i dokumentem potwierdzającym moment zakupu tego Towaru w Sklepie.
 • Reklamację uznaje się za złożoną z chwilą dostarczenia wadliwego towaru Sprzedawcy, chyba że w danym przypadku, Sklep zwolni Klienta z obowiązku przedstawienia wadliwego towaru. Po wysłaniu zgłoszenia reklamacji poprzez wykorzystanie udostępnionego formularza, Klient otrzyma od Sklepu potwierdzenie otrzymania zawiadomienia o wadzie. Potwierdzenie może zawierać indywidualne dyspozycje prowadzące do uproszczenia lub skrócenia procedury reklamacyjnej, którym klient powinien się poddać. Jeżeli potwierdzenie nie zawiera żadnych dyspozycji stanowiących odstępstwo od reguł określonych zapisami niniejszego regulaminu, Klient powinien niezwłocznie przesłać reklamowany Towar wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym na adres siedziby Sprzedawcy.
 • Jeżeli towar oferowany w Sklepie objęty jest gwarancją Producenta lub Sprzedawcy, w opisie takiego Towaru jest zawarta wyraźna informacja w tym przedmiocie. W takim wypadku do Towaru dołączane jest oświadczenie gwarancyjne gwaranta (dokument gwarancyjny), określające uprawnienia, jakie wiążą się z udzieloną gwarancją i zasady realizacji roszczeń z gwarancji. Wykonywanie uprawnień z rękojmi jest niezależnie od ewentualnych uprawnień wynikających z gwarancji, gdy jest ona udzielana.
 • Termin rozpatrzenia reklamacji i sposób poinformowania Klienta o tym jak reklamacja została rozpatrzona.


VIII Wymagania techniczne, funkcjonalność usług Sklepu

 • W celu prawidłowego korzystania ze Sklepu konieczne jest: połączenie z Internetem, posiadanie konta e-mail i telefonu komórkowego, włączona obsługa JavaScript, korzystanie z wybranej przeglądarki internetowej w wersjach: Internet Explorer w wersji 7.x wzwyż, Opera w wersji 9.x wzwyż, Firefox w wersji 2.x wzwyż lub Chrome w wersji 1.x wzwyż (rekomendowane Chrome i Firefox). Przeglądarka powinna obsługiwać technologię "cookies".
 • Klient może zgłosić Sprzedawcy na adres e-mail sklep@kanluxforhome.pl zastrzeżenia w zakresie nieprawidłowości, usterek lub przerw w funkcjonowaniu Sklepu, wskazując te nieprawidłowości i ich datę. Zgłoszenia Klientów mają na celu poprawę funkcjonowania Sklepu. Sprzedawca dołoży starań, aby zgłoszenie w tym zakresie zostało rozpatrzone w terminie nie dłuższym niż 30 dni.
 • Sprzedawca zapewnia, że dąży do zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu w zakresie jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i deklaruje, że będzie czynił starania, aby usuwać w rozsądnym terminie istotne nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 • W przypadku dokonania zapłaty za Towar (za pomocą płatności on-line) oraz braku zmiany statusu zamówienia przez dłużej niż dwa dni robocze, Klient powinien zgłosić reklamację dotyczącą płatności, którą należy wysłać na e-mail sklep@kanluxforhome.pl wskazując charakter nieprawidłowości i dane Klienta.


IX Rejestracja w Serwisie

 • Rejestracja w Serwisie odbywa się poprzez wypełnienie formularza "Rejestracja w Serwisie". Rejestracja w serwisie wymaga podania wymaganych w formularzu rejestracyjnych danych, niezbędnych do założenia, utrzymywania i korzystania z konta użytkownika Sklepu oraz realizacji i obsługi składanych zamówień. Do skutecznej rejestracji wymagane jest aktywowanie konta. O procedurze rejestracji Klient jest informowany w toku rejestracji konta. W przypadku zmiany danych Klienta po utworzeniu konta w Serwisie Sprzedawcy, Klient powinien uaktualnić dane, które uległy zmianie.
 • Dodatkowo Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych lub do otrzymywania drogą elektroniczną lub za pomocą innych urządzeń telekomunikacyjnych informacji handlowej lub o charakterze marketingowym. Zgoda w tym zakresie może być w każdym czasie odwołana.
 • Klient może w każdym czasie usunąć swoje konto lub zażądać jego usunięcia przez Sprzedawcę.
 • Klient winien zachować w tajemnicy login i hasło dostępu do konta i nie udostępniać go innym.
 • Sprzedawca może usunąć konto Klienta w następujących sytuacjach:
  • gdy Klient narusza niniejszy regulamin,
  • podał przy rejestracji nieprawdziwe dane,
  • gdy Klient podał nieprawdziwe dane przy składaniu zamówienia,
  • gdy Klient podał nieprawdziwe dane przy dokonywaniu płatności za zamówienia za pośrednictwem serwisu PRZELEWY24 lub PayPal.
 • Za podanie nieprawdziwych danych w zakresie adresu zamieszkania (siedziby) ) lub danych właściwych dla realizacji dostawy do Klienta uznaje się:
  • jednokrotnie nieudane doręczenie jakiejkolwiek przesyłki pod wskazany adres i zwrot przesyłki z adnotacją "adresat nieznany", "adresat wyprowadził się" lub inną równoważną,
  • dwukrotne nieudane doręczenie jakiejkolwiek przesyłki pod wskazany adres i zwrot przesyłki z adnotacją inną niż określona w punkcie a) powyżej.
 • W przypadku usunięcia konta, wszelkie złożone zamówienia ulegają natychmiastowemu anulowaniu, co nie wyłącza prawa Sprzedawcy do dochodzenia od Klienta odszkodowania.


X Dane osobowe

 • Administratorem danych klientów jest Sprzedawca.
 • Dane osobowe klientów są przetwarzane w celu realizacji składanych Zamówień, kontaktu z klientem oraz w zależności od dodatkowo wyrażonej zgody także w celach marketingowych, w tym również przesyłania drogą elektroniczną informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 poz. 1422 ze zm.).
 • Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla realizacji celu, o którym mowa w ust. 2 powyżej – składanie i realizacja zamówień. Klientowi przysługuje prawo wglądu do treści swych danych oraz ich poprawiania.
 • Klient przyjmuje do wiadomości, iż zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.) przysługuje mu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych lub wobec przekazywania jego danych osobowych innemu administratorowi danych jeżeli taką zgodę wyraził.


XI Postanowienia końcowe

 • Klient przed rejestracją w Serwisie lub przed złożeniem zamówienia, obowiązany jest zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu i Polityką prywatności dostępnymi w Serwisie. W przypadku trudności w zrozumieniu dowolnego zapisu, Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą w celu usunięcia wątpliwości na tle znaczenia określonego zapisu.
 • Zgodnie z Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, Klient nabywający sprzęt elektryczny lub elektroniczny, ma prawo zwrócić zużyty sprzęt tego samego rodzaju do Sklepu, w którym kupił nowy sprzęt. Klient może odesłać zużyty sprzęt na swój koszt na adres: Magazyn Kanlux SA ul. Rozwojowa 12, 41-103 Siemianowice Śląskie albo przekazać do najbliższego punktu odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
 • Klient powinien korzystać ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującymi w Polsce, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami. Klient nie może dostarczać Sprzedawcy za pośrednictwem Serwisu treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa lub naruszające prawa lub dobra osobiste osób trzecich.
 • W zakresie nieuregulowanym postanowieniami Regulaminu i Polityki Prywatności, do umów sprzedaży zawartych za pośrednictwem Sklepu oraz do innych stosunków prawnych stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności ustawy Kodeks cywilny i innych odpowiednich zakresem przepisów prawa.
 • Klient będący Konsumentem w przypadku sporu ze Sprzedawcą ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może m.in.:
  a/ zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
  b/ zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.
  c/ uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 • Sklep informuje również, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 • W odniesieniu do sprzedaży na rzecz przedsiębiorcy i w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, sądem właściwym dla rozstrzygania sporów będzie sąd właściwy dla Sprzedającego.
 • W przypadku nieważności określonego zapisu Regulaminu, pozostałe postanowienia pozostają w mocy. Jeżeli którykolwiek z zapisów Regulaminu ustala warunki mniej korzystne dla Klienta będącego konsumentem, niż odpowiednie przepisy prawa o charakterze bezwzględnie obowiązującym, może on powoływać się w odniesieniu do Sprzedawcy na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 • O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail).
 • Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce "Regulamin" na stronie https://www.kanluxforhome.pl/regulamin. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przy składaniu zamówienia, za wyjątkiem sytuacji, gdy Klient uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnie obowiązującej wersji.