Informacje o odpadach i utylizacji

Informacja dotycząca ochrony środowiska
dla klientów detalicznych i gospodarstw domowych

Znak WEEE
 • Pamiętaj, że aby zadbać o czystość i środowisko, należy segregować odpady.
 • Konieczne jest segregowanie zużytego sprzętu elektronicznego, zużytych baterii i opakowań po produktach.
 • Znak przekreślonego kosza umieszczony na naszych produktach określa sprzęt jako elektryczny lub elektroniczny.
 • Wyrobów oznaczonych przekreślonym koszem nie można (pod karą grzywny) wyrzucać do kosza na śmieci z innymi odpadami.
 • Taki znak wskazuje, że należy selektywnie zbierać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.
 • Wyroby z takim znakiem mogą zawierać niebezpieczne elementy i mogą być szkodliwe dla zdrowia i środowiska.
 • Odpady z takim znakiem wymagają specjalnej formy przetwarzania, odzysku, recyklingu oraz specjalnego unieszkodliwiania. Uprawnione są do tego wyłącznie wyspecjalizowane podmioty.
 • Zużyty sprzęt elektryczny jak np. żarówki, źródła światła LED, świetlówki, osprzęt elektroniczny, baterie czy akumulatory należy zawsze oddać w najbliższym możliwym punkcie przyjmowania danego rodzaju zużytego sprzętu.
 • Każdy dystrybutor sprzętu elektrycznego obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany. Zużyty sprzęt, o którym mowa powyżej Sprzedawca przyjmuje pod adresem: Magazyn Kanlux SA, ul. Rozwojowa 12, 41-103 Siemianowice Śląskie.
 • Dostarczając Klientowi sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, każdy dystrybutor obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony. W związku z zakupem ww. sprzętu u Sprzedawcy, chęć przekazania mu zużytego sprzętu odpowiadającego warunkom wyżej opisanym, proszę zgłaszać w następujący sposób: mailowo na adres sklep@kanluxforhome.pl celem uzgodnienia terminu jego odbioru przez Sprzedawcę lub upoważnionego przez niego przewoźnika, uprawnionego do odbioru tego rodzaju odpadów, miejscu dostawy nowego sprzętu.
 • Każdy dystrybutor prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.
 • W przypadku małogabarytowego (drobnego) sprzętu elektrycznego i elektronicznego (włączając baterie i akumulatory) możliwe jest wyrzucanie do ogólnodostępnych pojemników na odpady tego typu, znajdujących się w każdym z dużych sklepów sieciowych.
 • Przed wyrzuceniem opakowania należy oddzielić części wykonane z papieru/tektury od elementów z tworzyw sztucznych lub innych materiałów i wyrzuć je do oddzielnych pojemników na segregowane odpady opakowań.
 • Jeżeli nie wiesz gdzie zutylizować lub oddać zużyty sprzęt sprawdź, wejdź na stronę internetową Auraeko http://www.auraeko.pl lub stronę Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska https://www.gios.gov.pl/pl/ i znajdź najbliższy punkt zbiórki.
 • Odpady po opakowaniach z zakupionego u nas sprzętu należy segregować i wyrzucać do odpowiednio przystosowanych pojemników przygotowanych zgodnie z uwarunkowaniami i przepisami lokalnych władz.
 • Aby właściwie segregować odpady należy sprawdzić oznaczenia materiałów, które są podane na opakowaniach i ich elementach, według listy oznaczeń materiałów (Dz.U.2014 poz.1298). Lista ta wskazuje materiał, z których mogą być wykonane opakowania na obszarze Wspólnoty Europejskiej na podstawie (97/129/WE).
 • Udział każdego gospodarstwa domowego i każdego konsumenta w segregowaniu i przekazywaniu odpadów konsumpcyjnych do utylizacji, ma zasadniczy wpłaty na ochronę środowiska.