Polityka prywatności

Informacje o przetwarzaniu (RODO)

Cel przetwarzania i podstawa prawna

1. Dane osobowe przedkładane przez Klientów w procesie rejestracji konta w Serwisie, składania zamówienia lub korzystania z innych uprawnień i funkcjonalności Serwisu, w postaci: imienia i nazwiska, adresu e-mail, telefonu, adresu korespondencyjnego, adresu dostawy, nazwy firmy, numeru NIP firmy, nr rachunku bankowego, nazwy banku wybranego w sposobie płatności, przetwarzane są w celu utworzenia i utrzymywania konta w Serwisie, korzystania przez Klienta z funkcjonalności Serwisu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu potwierdzenia przyjęcia zamówienia i wypełnienia innych obowiązków prawnych ciążących na administratorze, w tym prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku m.in. z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości, w celu dochodzenia roszczeń wynikających z zawartej umowy lub z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADO, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W przypadku udostępnienia Administratorowi danych osobowych w celu otrzymywania informacji handlowej – Administrator przetwarza dane, na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na prowadzeniu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.


Odbiorcy danych

2. Odbiorcą danych osobowych będą podmioty powiązane z ADO oraz pracownicy, współpracownicy i osoby świadczące usługi dla Administratora i podmiotów powiązanych, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych lub których upoważni do ich przetwarzania, w szczególności osoby wspierające Administratora w prowadzeniu Serwisu, w wykonaniu umowy dostawy towaru, w tym zakresie usług IT i usług transportowych, operacji płatniczych.
3. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.


Okres przechowywania danych

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy lub z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. W zakresie obowiązków związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej dane osobowe będą przechowywane przez okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa. Dane osobowe udostępnione Administratorowi w celach marketingowych lub w celach utrzymywania konta w Serwisie będą przechowywane do czasu wycofania zgody. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, ani na prawidłowość czynności stanowiących realizację celu przetwarzania.


Prawa

5. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, gdy są one nieprawidłowe. W przypadkach określonych przepisami prawa przysługuje jej prawo do żądania usunięcia danych, żądania ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
6. Z przyczyn związanych z szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą, przysługuje jej prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes prawny ADO (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
7. Nadto osoba, której dane dotyczą może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych przez ADO w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.
8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przy przetwarzaniu jej danych osobowych ADO narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
9. Podanie danych służących realizacji zamówienia złożonego przez Kupującego jest wymogiem ustawowym i jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży i jej wykonania przez Sklep. Podanie danych osobowych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na prowadzeniu marketingu bezpośredniego produktów lub usług Administratora jest dobrowolne. Podanie danych w celu utworzenia i utrzymywania konta w Serwisie jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji tego celu. Niepodanie danych uniemożliwi założenie konta. Podanie danych w celu korzystania z innych funkcjonalności Serwisu jest dobrowolne a nie podanie ich uniemożliwi skorzystanie z określonych uprawnień lub funkcjonalności.
10. W oparciu o dane osobowe nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym poprzez profilowanie.
11. Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych w pierwotnym celu, dane nie będą przetwarzane w żadnym innym celu.