Polityka prywatności

Informacje o przetwarzaniu (RODO)

Realizując obowiązek informacyjny zawarty w art. 13 i 14 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (tzw. RODO), informujemy, iż:

Administrator danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Kanlux S.A. z siedzibą w Radzionkowie (41-922) przy ul. Objazdowej 1-3 („Administrator”).

2. Z Administratorem można się kontaktować pod adresem siedziby przez formularz kontaktowy lub e-mail: ado@kanlux.pl


Cel przetwarzania i podstawa prawna

3. Przetwarzamy dane osobowe podawane przez Klientów w procesie rejestracji konta w Serwisie, składania zamówienia lub korzystania z innych uprawnień i funkcjonalności Serwisu w postaci: imienia i nazwiska, adresu e-mail, telefonu, adresu korespondencyjnego, adresu dostawy, nazwy firmy, numeru NIP firmy, nr rachunku bankowego, nazwy banku wybranego w sposobie płatności,

4. Dane osobowe przetwarzane są w celu:

a. utworzenia i utrzymywania konta w Serwisie, korzystania przez Klienta z funkcjonalności Serwisu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a (RODO),
b. wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
c. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, w tym prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku m.in. z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości,
d. organizacji pracy, kontaktów służbowych, obiegu dokumentów, prowadzenia ewidencji korespondencji oraz rejestru umów, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADO (na podstawie art. 6 ust. 1 f RODO),
e. dochodzenia roszczeń wynikających z zawartej umowy lub z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADO, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
f. prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADO – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w szczególności w przypadku wyrażenia przez osobę zgody na komunikację marketingową lub przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną.

5. Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych w pierwotnym celu, dane nie będą przetwarzane w żadnym innym celu.

6. Podanie danych służących realizacji zamówienia złożonego przez Kupującego jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży i jej wykonania przez Sklep. Podanie danych w celu utworzenia i utrzymywania konta w Serwisie jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji tego celu. Niepodanie danych uniemożliwi założenie konta. Podanie danych osobowych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na prowadzeniu marketingu bezpośredniego produktów lub usług Administratora jest dobrowolne. Podanie danych w celu korzystania z innych funkcjonalności Serwisu jest dobrowolne a nie podanie ich uniemożliwi skorzystanie z określonych uprawnień lub funkcjonalności.

7. W oparciu o dane osobowe nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym poprzez profilowanie.


Odbiorcy danych

8. Odbiorcą danych osobowych mogą być spółki zależne i powiązane z ADO oraz personel i osoby świadczące usługi dla Administratora i podmiotów powiązanych, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych lub których upoważni do ich przetwarzania, w szczególności osoby wspierające Administratora w prowadzeniu Serwisu, w wykonaniu umowy dostawy towaru, w tym zakresie usług IT i wsparcia technicznego, usług transportowych, operacji płatniczych, usług pocztowych, usług bankowych, finansowych i ubezpieczeniowych, usług doradczych, prawnych i windykacyjnych, usług archiwizacji i niszczenia dokumentów oraz inni administratorzy, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki.

9. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.


Okres przechowywania danych

10. Dane osobowe będą przechowywane przez następujące okresy:

a. do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy lub z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.
b. w zakresie obowiązków związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej dane osobowe będą przechowywane przez okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa.
c. w celach marketingowych lub w celach utrzymywania konta klienta będą przechowywane do czasu realizacji tego celu lub wycofania zgody.

11. Dane osobowe będą przechowywane w środowisku informatycznym co sprawia, że dla zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych dane mogą być również tymczasowo przechowywane i przetwarzane np. w kopiach bezpieczeństwa, w ramach testów systemów informatycznych czy procedur zmierzających do wykrywania nieprawidłowości lub ochrony przed nadużyciami lub atakami.

Prawa

12. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo:

a. dostępu do swoich danych
b. sprostowania, gdy są one nieprawidłowe.
c. żądania usunięcia danych, jeśli odpadła podstawa prawna ich przetwarzania
d. żądania ograniczenia przetwarzania danych, jeśli według Pani/Pana nie są one prawidłowe (przez okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość danych) lub do czasu rozpatrzenia Pani/Pana sprzeciwu albo w przypadku, gdy Administrator nie potrzebuje już Pani/Pana danych osobowych ale są one Pani/Panu potrzebne dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
e. prawo do przenoszenia danych,

13. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z szczególną jej sytuacją, w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes prawny ADO (art. 6 ust. 1 lit f RODO). Nadto osoba, której dane dotyczą może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych przez ADO w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.

14. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, ani na prawidłowość czynności stanowiących realizację celu przetwarzania.

15. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przy przetwarzaniu jej danych osobowych ADO narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.